Handelsbetingelser

Almindelige bestemmelser hos easystorage for leje af opbevaringsrum.

Depotrummet må ikke uden skriftlig samtykke fra udlejer benyttes til andet end lager/opbevaring. Alle opbevarede effekter henstår for lejers regning, forsikring og risiko. Lejer forpligtiger sig til at underrette udlejer ved adresseændring. Opbevaringsafgiften opkræves hvert måned forud. Lejeaftalen kan fra lejers side opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til ophør ved udgangen af en kalendermåned. Adresseændring og ændring af telefonnummer, e-post adresse mv. skal straks meddeles til udlejer. Depotrummet udlejes i øvrigt på følgende nærmere vilkår.

 

A- Det lejede

A.1  Ved nærværende aftale får lejer ret til at opbevare gods i et nærmere angivet opbevaringsrum. Lejer har ikke brugsret til nogen del af ejendommen udenfor opbevaringsrummet.

A.2 Leje af opbevaringsrummet og opbevaringen sker på de vilkår, som fremgår af ”aftale om opbevaring” samt af nærværende ”Almindelige bestemmelser”.

 

B–   Adgang til og tilsyn med det lejede

B.1 Lejer har adgang til det lejede døgnet rundt, alle dage i lejeperiodens forløb. Undtaget er depotrum uden 24/7 adgang hvor lejer har adgang til det lejede mandag-fredag kl. 9-16 samt lørdag kl. 10-15. Lejer er bekendt med at ethvert brug af nøglen/kode registreres af udlejer. Bortkommer nøglen/kode er lejer forpligtiget til hurtigst muligt at underrette udlejer herom. Lejer er ansvarlig for brug og misbrug af nøglen/koden. Bortkommer nøglen/koden er lejer forpligtiget til hurtigst muligt at underrette udlejer herom. Bortkommet nøgle faktureres med kr. 500,00. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende åbningstider.

B.2 Lejer er selv pligtig til at medbringe hængelås til opbevaringsrummet. Det lejede aflåses af lejer med hængelås. Udlejer er ikke i besiddelse af nøglen hertil. Lejer skal ved fraflytning aflevere rummet ulåst og rengjort.

Mister lejer nøglerne til sin hængelås og kan lejer dokumentere, at det er ham der er lejer af rummet kan udlejer klippe låsen, da udlejer ikke er i besiddelse af nøgle hertil. Opklipning af hængelås kan kun ske efter forudgående henvendelse og opklipning skal ske i den personbetjente åbningstid. Udlejer kan kræve legitimation på forlangende.

B.3 Udlejer er berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt, jf. pkt. F.3. Udlejer er ligeledes berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede efter forudgående skriftligt varsel overfor lejer i forbindelse med eftersyn, reparation, vedligeholdelse mm. af det lejede.

 

C–   Det lejedes anvendelse

C.1 Det lejede må kun anvendes til opmagasinering af tørt gods. Der må ikke drives erhvervsvirksomhed fra det lejede.

C.2 Det er ikke tilladt at opbevare eksplosivt, brand-, miljøfarligt eller på anden måde skadeligt gods i det lejede. Opbevarede maskiner skal tømmes for olie, benzin og lign. Alle former for madvarer eller ildelugtende varer må ikke opbevares, ligesom det ikke er tilladt at opbevare dyr i det lejede. Godsets totale vægt må ikke overstige 500 kg. / kvm.

C.3 Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko, idet udlejer ikke er ansvarlig for evt. tab lejer måtte få som følge af beskadigelse af opbevarede genstande ved brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk mv.

C.4 Lejer skal holde orden i og behandle det lejede forsvarligt. Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer eller installationer i det lejede.

C.5 Lejer er erstatningsansvarlig for skader på det lejede, såfremt skaden kan henføres til ham selv, eller som han har givet adgang til det lejede.

C.6 Rygning eller anden brug af åben ild er strengt forbudt på hele området og overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning uden tilbagebetaling af lejebeløbet.

C.7 Udlejer er berettiget til at bortvise lejer eller dennes repræsentanter fra området såfremt denne udøver støjende adfærd, psykisk eller fysiks vold eller trusler herom, eller på anden måde forulemper personale eller personer på området.

C.8 Lejer har ingen fremlejeret og afståelsesret.

C.9 Lejer har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevare i det lejede eller på anden måde lade tredjemand benytte det lejede uden udlejers skriftlige samtykke.

 

D –   Forsikring

D.1 De i det lejede opbevarede effekter er ikke omfattet af en af udlejer tegnet forsikring. Alle forsikringer vedr. det opbevarede tegnes og betales af lejer. Oftest kan lejer varsle eget forsikringsselskab om adr. ændring for egen indboforsikring.

 

E –   Lejens størrelse og regulering

E.1 Lejens størrelse fremgår af aftalens forside. Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 samt morarenter med 2% af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned. Såfremt det skyldige beløb overdrages til inkasso er lejer forpligtet til at betale udlejer alle omkostninger i forbindelse med dette.

E.2 Hvert år pr. 1. januar forhøjes uden særskilt varsel den månedlige leje med nettoprisindekset, dog minimum 3%. Reguleringen beregnes af den umiddelbart før reguleringen gældende månedlige leje. Herudover kan udlejer med en måneds skriftlig varsel regulere lejen til den leje der er sædvanligt gældende for tilsvarende opbevaringsrum. Lejer kan ikke kræve lejen nedsat.

 

F  –   Betaling

F.1 Betaling for din aftale foregår via dit betalingskort (Dankort, Visa, Mastercard) og vil blive trukket hver d. 1 i måneden. Beløbet, der bliver trukket, vil være det beløb, der fremgår at den fremsendte regning. Når du accepterer aftalen bekræfter du at Easystorage må trække beløbet månedsvist på dit betalingskort.

F.2 Du modtager en kvittering på e-mail ved dit første køb, der indeholder information om dit abonnement. Efterfølgende kvitteringer vil kunne findes, når du er logget ind på easystorage.dk, under punktet “Mit Medlemskab”. Det beløb som du betaler 1. gang vil være for resten af indeværende måned plus næste måned.

F.3 Såfremt du får nyt betalingskort eller under andre omstændigheder ændrer betalingsoplysninger er du forpligtiget til at meddele Easystorage dette. Du kan ændre dine betalingsoplysninger ved at logge ind via www.easystorage.dk med det brugernavn og adgangskode som du har fået ved oprettelsen af din konto.

F.4 Alle kortoplysninger behandles i henhold til gældende krav fra Quickpay og Nets.

F.5 For virksomheder kan aftales at der fremsendes faktura som skal betales med det angivne FIK nummer eller tilmeldes Betalingsservice.

 

G –   Lejers misligholdelse

G.1 Såfremt betaling af lejen er forsinket med mere end 10 dage har udlejer ret til at forhindre lejers adgang til det lejede. Tillige har udlejer ret til som følge af lejerestance, efter forudgående varsel at hæve lejeaftalen.

Såfremt lejeaftalen opsiges eller ophæves af udlejer, er lejer forpligtet til at betale leje indtil lejer har fjernet alt opbevaret gods fra udlejers lokaler, ryddet og rengjort det lejede, samt afleveret depotrummet ulåst.

G.2 I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale har udlejer tilbageholdelsesret af genstande, der på misligholdelsestidspunktet opbevares. Tilbageholdelsesretten udøves til sikkerhed for dækning af ethvert krav udlejer måtte have mod lejer, samt rimelige omkostninger, som udlejer afholder i forbindelse med lejers misligholdelse. Gods der opbevares i det lejede på tidspunktet for udlejers spærring af rummet, er overgivet til udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav udlejer måtte have mod lejer.

G.3 Lejer meddeler udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst mulig jf. pkt. F.4 at bortsælge de i depotrummet værende effekter på tidspunktet for udlejers spærring af det lejede jf. pkt. F.2. Provenuet af salget bruges til dækning af ethvert krav udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået.

G.4 Udlejers udøvelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagten er betinget af, at den skyldige leje på trods af skriftlig påkrav ikke er indbetalt inden udløbet af den påkrævet fastsatte betalingsfrist samt at udlejer efter betalingsfristens udløb med mindst 3 ugers forudgående varsel har givet lejer meddelelse om, at lejers effekter vil blive bortsolgt med mindre enhver forfalden ydelse i lejeforholdet er udlignet.

 

H –   Opsigelse

H.1 Lejeaftalen kan fra lejers side bringes, med 1 måneds skriftligt varsel, til ophør ved udgangen af en kalendermåned.

H.2 Lejeaftalen kan af udlejer frit opsiges, med 12 måneders varsel, med fraflytning ved udgangen af en kalendermåned.

H.3 Lejeaftalen kan opsiges på www.easystorage.dk ved at benytte dit brugernavn og adgangskode til at logge ind.

 

I –   Fraflytning af det lejede

I.1 Lejer er forpligtet til at rydde det lejede samt rengøre dette ved aftalens ophør. Såfremt lejer ikke senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen har opfyldt denne forpligtelse er udlejer berettiget til at tømme og rengøre det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale de faktisk afholdte udgifter i forbindelse hermed, dog minimum kr. 300,00. Udlejer vælger i hvilket omfang det efterladte skal bortskaffes.

Er lejemålet ikke fraflyttet på aftalte fraflytningsdag, påhviler det lejer at betale udlejer for hele den kommende måned, ligesom der betales særskilt kr. 1.000,00 for overskridelse af fraflytningsdato. Det påhviler lejer at erstatte eventuelle tab forbundet for hhv. ny lejer og udlejer i forbindelse hermed.

I.2 Ved lejeaftalens ophør skal det lejede afleveres i samme gode stand som ved indflytning. Såfremt det lejede på fraflytningstidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere forpligtet til at betale leje i istandsættelsesperioden. Samme betingelser er gældende hvis depotrummet ikke afleveres ulåst.

 

J –    Øvrige bestemmelser

J.1 Det er forbudt af fjerne transportvogne fra ejendommens område.

J.2 Hunde og dyr må ikke medbringes i det lejede eller på det øvrige område.

J.3 Adresseændring og ændring af telefonnummer mv. skal straks meddeles til udlejer. Meddelelser som udlejer sender til den seneste af lejer oplyste adresse, er altid bindende for lejer. Lejer er forpligtiget til altid at meddele gyldig e-post adresse til udlejer.

J.4 Affald der efterlades af lejer i det lejede eller på det øvrige område, under eller efter lejeperioden vil blive bortskaffet for lejers regning, ligesom nærværende aftale kan  opsiges uden varsel og for lejers regning, dog minimum kr. 800,00.

J.5 Det forudsættes af udlejer at lejer er ejer af det opbevarede gods, samt at de personer, der er i besiddelse af den korrekte nøgle/kode har lejers samtykke til at få adgang til det lejede. Lejer eller den person, som har lejers samtykke, skal dog altid kunne fremvise gyldig legitimation, eller på anden måde dokumentere at have adgang til det lejede.

J.6 Lejer er forpligtet til at betale samtlige omkostninger i tilfælde af fejlagtig kodeangivelse eller anden falsk alarm på området, herunder misbrug af porte mv.

J.7 Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke bortfalder lejeaftalen og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejer at leje andre lokaler i ejendommen hverken før eller efter ombygning/genopførelse.

J.8 Parterne er enige om at lejeaftalen ikke er reguleret af lejelovgivningen.

Der henvises i øvrigt til den udleverede ”ADGANG ALARM REGLER”.

Kontakt os
EasyStorage Hvidovre
Søvangsvej 1,
2650 Hvidovre

EasyStorage Måløv
Måløv Byvej 229
2760 Måløv

Tlf: 4464 6605
info@easystorage.dk
CVR nr.: 32357490

© 2017 | EASYSTORAGE
NYHEDSBREV
Få nyheder, tilbud og gode råd,
til du skal have opbevaret indbo.